کولر ابی مدل اکسترا ارمایش
کولر ابی مدل اکسترا ارمایش کولر ابی ایجاد سرمایش در حد کولر گازی با مصرف نصف کولر ابی
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 124
 • تعداد رای : 0
کولر ابی سلولوزی
کولر ابی سلولوزی کولر ابی نوع دریچه بالازن و جلوزن
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 98
 • تعداد رای : 0
کولر ابی ساده
کولر ابی ساده کولر ابی دریچه بالازن و جلو زن
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 130
 • تعداد رای : 0
فن هیتر ازمایش 45000
فن هیتر ازمایش 45000 فن هیتر ازمایش پوشش حراتی 800 متر مکعب
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 117
 • تعداد رای : 0
فن هیتر ازمایش 32000
فن هیتر ازمایش 32000 فن هیتر ازمایش پوشش حرارتی 600
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 127
 • تعداد رای : 0
بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی dw0450
بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی dw0450 بخاری کارگاهی كارگاه کارخانه صنعتی تعمیرگاه خشک کن ساختمان های در حال ساخت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 146
 • تعداد رای : 0
بخاری کاراگاهی نفتی گازوئیلی dw0430
بخاری کاراگاهی نفتی گازوئیلی dw0430 بخاری کاراگاهی ;كارطاه كارخانه صنعتي تعميرطاه خشك كن ساختمان هاي ىر حال ساخت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 130
 • تعداد رای : 0
بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی dw0250
بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی dw0250 بخاری کارگاهی نفتی گازوئیلی كارگاه کارخانه صنعتی تعمیرگاه خشک کن ساختمان های در حال ساخت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 130
 • تعداد رای : 0
بخاری کارگاهی گازی gw0460
بخاری کارگاهی گازی gw0460 بخاری کارگاهی گارگاه کارخانه صنعتی تعمیرگاه خشک کن ساختمان های در حال ساخت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 125
 • تعداد رای : 0
بخاری کارگاهی گازیgw0260
بخاری کارگاهی گازیgw0260 بخاری کارگاهی گارگاه کارخانه صنعتی تعمیرگاه خشک کن ساختمان های در حال ساخت
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 124
 • تعداد رای : 0
کوره هوای گرم GF2060
کوره هوای گرم GF2060 کوره هوای گرم طلخانه ىامىاري صنعتی
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 112
 • تعداد رای : 0
کوره هوای گرم گازوئیلی و گازی OF3060
کوره هوای گرم گازوئیلی و گازی OF3060 کوره هوای گرم صنعتي تجاری باشگاه رستوران مرغداری گلخانه تعمیرگاه خشک کن
تماس بگیرید

تامین کننده:

 • اطلاعات محصول
 • میزان بازدید این محصول : 114
 • تعداد رای : 0